روزها کوتاه میشن، کم کم دلت می خواد خودت رو توی لباسهای گرمت مچاله کنی، یک لیوان چایی دستت بگیری و خیره شی به نم نم بارون… پاییز که میاد دلت میخواد عاشقی کنی و زیر لب زمزمه کنی…پاییز که میاد … نفس بکش از ته دل